• Студентські та учнівські квитки державного зразка

  Студентські та учнівські квитки державного зразка

  З 2001 року всі навчальні заклади в Україні зобов'язані видавати студентські та учнівські квитки єдиного державного зразка, виготовлені на основі фотокомпютерной технології, вид і технологія виготовлення затверджені Міністерством освіти і науки України.
 • Документи про освіту

  Документи про освіту

  Харківський регіональний Центр "Студсервіс" з 2003 року надає інформаційні послуги з формування баз даних учнів і випускників навчальних закладів Харківської області всіх видів підпорядкування і власності, а також всіх рівнів акредитації і забезпечує навчальні заклади Харківської області України документами про освіту, студентськими, учнівськими квитками державного зразка згідно законодавства України.
 • Сучасні технології в освіті

  Сучасні технології в освіті

  Харківський регіональний центр "Студсервіс" з 2007 року є ліцензіатом по впровадженню Автоматизованої системи керування вищим навчальним закладом АСК "ВНЗ" і Автоматизованої системи "Школа"
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4

Про затвердження Положення про інформаційно-телекомунікаційну систему державної наукової установи «Інститут освітньої аналітики»

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

м. Київ

24.03.2016 № 320

Про затвердження Положення про

інформаційно-телекомунікаційну

систему державної наукової установи

«Інститут освітньої аналітики»

На виконання пунктів 2, 3 Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для виготовлення випускних документів про освіту, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30 березня 2011 р. № 309, та у зв’язку із придбанням державною науковою установою «Інститут освітньої аналітики» комп'ютерних модулів (компонентів) програмного забезпечення, що використовуються для одержання, обробки і формування інформації, у тому числі статистичної

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Положення про інформаційно-телекомунікаційну систему державної наукової установи «Інститут освітньої аналітики» «Державна інформаційна система освіти» (далі - ITC «ДІСО»), що додається.

2. Державній науковій установі «Інститут освітньої аналітики» (Денисюк О.Я.) забезпечити постійне функціонування ITC «ДІСО» відповідно до Положення, затвердженого цим наказом.

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Хобзея П. К.

Міністр С. М. Квіт

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства

освіти і науки України

24.03.2016 № 320

ПОЛОЖЕННЯ

про інформаційно-телекомунікаційну систему державної наукової установи

«Інститут освітньої аналітики» «Державна інформаційна система освіти»

І. Загальні положення

1. Це Положення визначає порядок функціонування, структуру, перелік користувачів та засобів автоматизації, умови та регламент експлуатації інформаційно-телекомунікаційної системи державної наукової установи «Інститут освітньої аналітики» «Державна інформаційна система освіти» (далі - ITC «ДІСО»).

2. Терміни у цьому Положенні вживаються у значеннях, визначених законами України «Про інформацію», «Про телекомунікації», «Про захист інформації в інформаційно-телеко­муні­каційних системах», «Про доступ до публічної інформації», «Про державну статистику», «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про ліцензування видів господарської діяльності», Порядком використання коштів, передбачених у державному бюджеті для виготовлення випускних документів про освіту, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 30 березня 2011 р. № 309.

3. ITC «ДІСО» - це комплекс програмних та апаратних засобів, які на основі інформаційно-телекомунікаційних технологій забезпечують створення єдиного інтегрованого інформаційного середовища у сфері загальної середньої освіти, у тому числі для забезпечення одержання, обробки і формування інформації, що відтворюється в документах про загальну середню освіту державного зразка та збору статистичної інформації.

4. Власником та Технічним адміністратором ITC «ДІСО» є державна наукова установа «Інститут освітньої аналітики» (далі - Технічний адміністратор ITC «ДІСО»). Користувачами ITC «ДІСО» є державне підприємство «Інфоресурс», Державна інспекція навчальних закладів України, місцеві органи управління освітою та підпорядковані (підконтрольні) їм навчальні заклади.

II. Головні мета і завдання ITC «ДІСО»

1. Головною метою ITC «ДІСО» є:

інформаційно-телекомунікаційне забезпечення діяльності її користувачів; одержання, обробка і формування інформації; що відтворюється в документах про загальну середню освіту державного зразка;

створення та функціонування реєстру навчальних закладів, що забезпечують здобуття загальної середньої освіти, а також реєстру загальноосвітніх навчальних закладів І ступеня;

одержання, обробка і формування статистичної інформації у сфері загальної середньої освіти;

налагодження взаємодії з ЄДЕБО;

виконання інших завдань у сфері загальної середньої освіти.

2. Головними завданнями ITC «ДІСО» є:

створення єдиної інформаційної інфраструктури для одержання, обробки і формування інформації у сфері загальної середньої освіти, у тому числі статистичної;

забезпечення достовірності та цілісності даних, у тому числі персональних, шляхом застосування надійних механізмів захисту інформації та упорядкованого доступу до неї;

забезпечення створення та функціонування реєстру навчальних закладів, що забезпечують здобуття загальної середньої освіти, а також реєстру загальноосвітніх навчальних закладів І ступеня;

створення ефективного автоматизованого інформаційно-телекомунікаційного комплексу для всебічного аналізу інформації у сфері загальної середньої освіти;

автоматизація одержання, обробки і формування інформації, що відтворюється в документах про загальну середню освіту державного зразка;

автентифікація інформації на різних етапах одержання, обробки і формування інформації в ITC «ДІСО»;

забезпечення цілісності, достовірності та актуалізації інформації щодо виготовлених документів у сфері загальної середньої освіти;

забезпечення ідентифікації в ЄДЕБО виготовлених з використанням ITC «ДІСО» документів про загальну середню освіту державного зразка;

надання статистичної інформації у сфері загальної середньої освіти фізичним та юридичним особам;

одержання, обробка і формування статистичної інформації, необхідної для здійснення аналізу поточного стану загальної середньої освіти в Україні (в порівнянні з європейськими статистичними освітніми індикаторами);

забезпечення захисту інформації відповідно до вимог законодавства, у тому числі персональних даних, від несанкціонованого доступу.

III. Структура ITC «ДІСО»

1. До складу ITC «ДІСО» входять такі модулі: веб-сайт, що функціонує на домені https://diso.gov.ua;

програмне забезпечення, що використовується Технічним адміністратором ITC «ДІСО» для одержання, обробки і формування інформації у сфері загальної середньої освіти, у тому числі статистичної;

програмне забезпечення, що використовується користувачами для надання інформації у сфері загальної середньої освіти, у тому числі статистичної.

2. Структура ITC «ДІСО» визначається шляхом встановлення взаємозв'язків окремих модулів (компонентів) ITC «ДІСО» у відповідності до розподілу доступу до модулів (компонентів) ITC «ДІСО» між Технічними адміністратором та користувачами ITC «ДІСО», а також відповідно до повноважень, що мають окремі користувачі при обробці інформації.

3. Загальна структура ITC «ДІСО» побудована на основі окремих її модулів (компонентів), що інтегровані в єдине середовище для взаємодії та обміну інформацією.

Функціонування, структура та взаємозв'язки окремих модулів (компонентів) ITC «ДІСО» визначаються основними принципами існуючої системи управління освітою та обробки документів у сфері загальної середньої освіти.

Для забезпечення роботи ITC «ДІСО» працює центральний сервер, програмне забезпечення ITC «ДІСО» та інфраструктура його технічної підтримки і функціонування.

4. Структура ITC «ДІСО» може змінюватися шляхом внесення змін до цього

Положення у зв'язку зі змінами законодавства щодо вимог до роботи інформаційно-те­ле­комунікаційних систем та у зв'язку із встановленням додаткових модулів (компонентів) для одержання, обробки і формування інформації, у тому числі статистичної.

IV. Права, обов'язки та відповідальність Технічного адміністратора

та користувачів ITC «ДІСО»

1. Технічний адміністратор ITC «ДІСО» має право:

визначати порядок доступу користувачів до ITC «ДІСО»;

одержувати, обробляти і формувати інформацію, у тому числі персональні дані, у сфері загальної середньої освіти, у тому числі статистичну;

аналізувати інформацію щодо поточного стану загальної середньої освіти в Україні, зокрема діяльності навчальних закладів України, що забезпечують здобуття загальної середньої освіти;

здійснювати наукові дослідження у сфері освіти та надавати відповідні висновки та рекомендації юридичним і фізичним особам;

укладати угоди із суб'єктами господарювання, які забезпечують розвиток, модернізацію, технічне обслуговування та підтримку функціонування ITC «ДІСО»;

контролювати зміст та стан інформації, що надається в ITC «ДІСО» щодо забезпечення її повноти, актуальності та достовірності;

обмежувати користувачам доступ до ITC «ДІСО» за порушення порядку доступу до неї.

2. Технічний адміністратор ITC «ДІСО» зобов'язаний:

забезпечувати доступ користувачів до ITC «ДІСО»;

здійснювати технічну підтримку та методичний супровід користувачів ITC «ДІСО»;

визначати умови та механізми захисту інформації, що міститься в ITC «ДІСО», у тому числі персональних даних, та забезпечувати її актуальність і достовірність.

3. Користувачі ITC «ДІСО» мають право на доступ:

до ITC «ДІСО» у порядку, визначеному Технічним адміністратором ITC «ДІСО»;

до інформації, що міститься в ITC «ДІСО», з урахуванням обмежень, визначених законодавством;

4. Користувачі ITC «ДІСО» зобов'язані:

визначати відповідальних осіб за роботу з ITC «ДІСО»;

надавати повну, актуальну та достовірну інформацію у сфері загальної середньої освіти, у тому числі статистичну;

використовувати ITC «ДІСО» відповідно до законодавства;

не використовувати отриману з ITC «ДІСО» інформацію з метою заподіяння шкоди юридичним та фізичним особам;

дотримуватись порядку доступу до ITC «ДІСО», визначеному Технічним адміністратором ITC «ДІСО».

5. Керівник Технічного адміністратора ITC «ДІСО» є відповідальним за функціонування ITC «ДІСО» відповідно до законодавства.

Керівники користувачів є відповідальними за дотримання порядку доступу та надання повної, актуальної та достовірної інформації до ITC «ДІСО» відповідно до законодавства.

Директор державної наукової установи

«Інститут освітньої аналітики» О. Я. Денисюк

Посилання

 

© 2016 Регіональний центр "Студсервіс"